Świadectwo pracy i zaświadczenie o zatrudnieniu

Drukuj

Świadectwo pracy jest dokumentem, który powinnaś otrzymać od pracodawcy niezwłocznie w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Pracodawca wydaje świadectwo pracy bez dodatkowego wniosku. Obowiązek wydania świadectwa pracy zachodzi tylko w przypadku zatrudnienia na umowie o pracę/.

Art. 97 § 1 Kodeksu pracy stanowi, że „w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896) albo doręcza je w inny sposób.”

Pracodawca ma obowiązek wydać ci świadectwo pracy w ostatnim dniu trwania umowy. Pracodawca może wręczyć świadectwo pracy bezpośrednio pracownikowi albo osobie, która została pisemnie upoważniona do tej czynności. Jeżeli nie jest to możliwe, pracodawca powinien doręczyć świadectwo pracy niezwłocznie za pośrednictwem poczty albo w inny sposób, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy.

Możesz żądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej umowy o pracę w dowolnym momencie – jeśli np. pracodawca nie wydał ci go mimo obowiązku. Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od tego czy rozliczyłaś się z pracodawcą.

Co zawiera świadectwo pracy?

Świadectwo pracy powinno zawierać informacje dotyczące: wymiaru etatu, okresu zatrudnienia, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy (ze wskazaniem podstawy prawnej), a także inne informacje konieczne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego, w tym informacje o:

 • liczbie dni urlopu wypoczynkowego, z których korzystał pracownik w roku kalendarzowym,  w którym ustał stosunek pracy,
 • wykorzystaniu dodatkowego urlopu albo innego świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,
 • okresie korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • wykorzystaniu urlopu wychowawczego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • łącznej liczbie dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie i za które nie zachował prawa do wynagrodzenia – zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • wykonywaniu pracy tymczasowej, jeżeli taka miała miejsce z wyszczególnieniem okresu i podmiotu dla którego realizowane były zadania,
 • wykorzystaniu w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy,
 • okresie, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy,
 • okresie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • okresach nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,
 • danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika.

Błędy w świadectwie pracy – co należy zrobić

W przypadku gdy w otrzymanym świadectwie pracy znajdują się błędne informacje np. dotyczące okresu przebywania na zwolnieniu lekarskim, możesz w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy z prośbą o jego sprostowanie. W tej sytuacji pracodawca powinien sprostować takie świadectwo. Jeżeli pracodawca odmawia sprostowania tego dokumentu, możesz w ciągu 14 kolejnych dni wystąpić z takim żądaniem do sądu pracy. W przypadku konieczności korekty, pracodawca wydaje nowe świadectwo pracy z faktyczną, bieżącą datą jego wystawienia. Do korekty świadectwa pracy pracodawca powinien dodatkowo załączyć pismo, w którym podaje informacje dotyczące tej korekty – punkty, które były poprawiane oraz powinien w nim zamieścić odniesienie do prośby pracownika o sprostowanie świadectwa pracy.

Świadectwo pracy po zakończeniu umowy zlecenia

Wydanie świadectwa pracy po zakończeniu umowy o pracę jest obowiązkowe i regulowane przez Kodeks pracy, ma zastosowanie wyłącznie do pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. Zleceniobiorca (osoba zatrudniona na podstawie umowy-zlecenie) zgodnie z Kodeksem pracy nie jest traktowana jako pracownik i nie posiada takich uprawnień jak osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Zleceniodawca nie ma obowiązku przygotowania takiego dokumentu dla Zleceniobiorcy. Możesz jednak wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu. Zaświadczenie to będzie jedynie potwierdzeniem pracy na rzecz danej firmy – nie wlicza się do stażu urlopowego (przekazując zaświadczenie nowemu pracodawcy, nie można liczyć na uwzględnienie okresu umowy przy ustalaniu stażu urlopowego).

Na zaświadczeniu otrzymanym od Zleceniodawcy powinny znaleźć się informacje dotyczące:

 • długości trwania umowy
 • składek na ubezpieczenie społeczne
 • wysokości wynagrodzenia;
 • podatku dochodowego

Informacje dotyczące wysokości wynagrodzenia oraz opłacanych składek mogą mieć wpływ na otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych np. Kiedy osoba pracowała na podstawie umowy – zlecenie     i zarejestruje się w urzędzie pracy, to zasiłek dla bezrobotnych będzie takiej osobie przysługiwał wtedy, gdy w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień w rejestracji w PUP, łącznie przez okres co najmniej 365 dni, z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy – zlecenie otrzymywała wynagrodzenie nie mniejsze niż minimalne wynagrodzenie za pracę (w 2022 roku wynagrodzenie minimalne wynosi 3010 zł brutto).

Feedback