Praca w upale

How Can We Help?
Drukuj

Pracodawca odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy swoim pracownikom. W okresie letnim, pracodawca ma obowiązek podjęcia dodatkowych działań z zakresu bhp.

Niezależnie od pogody, zawsze powinieneś/aś mieć w swoim miejscu pracy dostęp do wody pitnej. Kiedy jest gorąco, pracodawca ma obowiązek zapewnić tzw. Napoje profilaktycznej, czyli zimne napoje zawierające elektrolity. Już przy temperaturze przekraczającej 25 stopni pracodawca ma obowiązek zapewnić takie napoje.

Przepisy BHP określają minimalną granicę ciepła w pomieszczeniach pracy – to 18°C dla pomieszczeń biurowych. Górna granica nie jest jednak określona. Jednak obowiązkiem pracodawcy, wynikającym z ogólnych przepisów BHP, jest podjęcie starań w celu ochrony pomieszczeń pracy przed wysokimi temperaturami

W trakcie upałów pracodawcy muszą zadbać o komfort swoich pracowników. Mogą np.:

  • skrócić lub przesunąć godziny pracy (przy czym pracownik nie musi odpracowywać krótszych “dniówek”),
  • wydłużyć przerwy w pracy (tzw. przerwy regeneracyjne),
  • zamontować dodatkowe wentylatory,
  • ustawić zadaszenia ludziom pracującym na zewnątrz budynku.

W niektórych sytuacjach upały mogą być powodem odsunięcia pracownika od pracy lub przeniesienia go na takie stanowisko, w których wysokie temperatury nie są aż tak dokuczliwe. Dotyczy to jedynie pracowników niepełnoletnich i kobiet w ciąży. Temperatura na stanowisku pracy musi przekraczać 30 stopni.

Kiedy pracownik może powstrzymać się od pracy?

Na podstawie Art. 210 Kodeksu Pracy, jeśli twoje warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają zagrożenie dla ciebie lub innych, możesz przerwać pracę. Musisz od razu poinformować o tym przełożonego. Pracodawca nie ma prawa ukarać cię w takiej sytuacji.

Do takich zagrażających warunków w upale można zaliczyć sytuację, kiedy nie otrzymasz od pracodawcy napojów chłodzących, a wykonujesz pracę szczególnie niebezpieczną.

Czym są prace szczególnie niebezpieczne? To m.in.

  • prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych pomieszczeniach zamkniętych,
  • prace na wysokości,
  • roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez zatrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części,
  • prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (J.t.: Dz. U. z 2003 r. poz. 1650, z późn. zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. poz. 279).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią (Dz. U. poz. 796).

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu pracy wzbronionym młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych z tych prac (J.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 150).

Art. 210 Kodeks Pracy [Prawo powstrzymania się od wykonywania niebezpiecznej pracy]§  1: W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

Art.  283.  Kodeks Pracy  §  1.: Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Unions Help Refugees