Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych u Pracodawcy

How Can We Help?
Drukuj

Fundusz Socjalny jest obowiązkowy dla wszystkich pracodawców z jednostek budżetowych i samorządowych (bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników) oraz u pozostałych pracodawców (firmy prywatne), którzy na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają minimum 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Fundusz socjalny to środki finansowe gromadzone przez pracodawcę na osobnym rachunku bankowym w celu wykorzystania ich na wsparcie socjalne uprawnionych do tego pracowników.

Te pieniądze powinny być wykorzystane na pomoc socjalną, świadczenia socjalne dla wszystkich pracowników lub dla tych pracowników, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej lub życiowej. Środkami z funduszu dysponuje pracodawca i to on decyduje, na co je wykorzysta.

Fundusz Socjalny u pracodawcy może być wykorzystany na:

 • zapomogę dla pracownika dotkniętego poważnym zdarzeniem losowym, chorującego na przewlekłe choroby, opiekującego się niepełnosprawnymi dziećmi, posiadającego wielodzietne rodziny lub samotnie wychowującego dzieci,
 • dofinansowanie wypoczynku pracownika (urlop) lub jego dzieci,
 • dofinansowanie świadczeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym lub kulturalno-oświatowym,
 • organizowanie paczek żywnościowych dla dzieci lub z okazji świąt,
 • pieniądze z funduszu socjalnego można przeznaczyć również na dofinansowanie lub tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli.

Środki z funduszu socjalnego nie powinny być wykorzystywane do:

 • finansowania dojazdów do pracy,
 • finansowania stołówki firmowej,
 • wynagrodzenia pracowników obsługujących fundusz socjalny,
 • zapewnienia prywatnej opieki medycznej czy szczepień profilaktycznych,
 • imprez integracyjnych,
 • nagród,
 • edukacji pracowników (bez względu na formę),
 • premii.

Kto może korzystać z Funduszu Socjalnego w pracy?

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych określa, kto ma prawo do korzystania z zakładowej pomocy socjalnej. Szczegółowe zapisy, dotyczące dysponowania środkami funduszu socjalnego, powinny być określony w wewnętrznym regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Pracodawca zobowiązany jest do rozdysponowania środków pomiędzy pracowników, uzależniając wysokość i rodzaj pomocy od sytuacji materialnej, rodzinnej, życiowej i zdrowotnej pracownika. W związku z tym niedopuszczalne jest wypłacanie funduszy wszystkim pracownikom w równej wysokości. Zabronione jest również uzależnianie wypłacanych środków od rodzaju umowy, wymiar etatu, stażu pracy, oceny jakości pracy.

Osobami, które mogą starać się środki Funduszu Socjalnego to:

 • pracownicy zatrudnieni w każdym wymiarze etatu oraz członkowie ich rodzin,
 • pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym,
 • emeryci i renciści – również byli pracownicy i ich rodziny,
 • członkowie rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach, jeżeli pozostawali na ich utrzymaniu,
 • osoby, którym zakład przyznał prawo do korzystania ze świadczeń funduszu, np. pracownicy, którzy w danej chwili przebywają na urlopach bezpłatnych,
 • pracownicy młodociani, z którymi zakład zawarł umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • pracownicy, z którymi pracodawca zawarł umowę o wykonywanie pracy nakładczej.

Jak skorzystać z Funduszu Socjalnego?

W celu skorzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych należy złożyć wniosek do odpowiedniej komórki w zakładzie pracy. Konkretne informacje, jakie czynności należy podjąć, dokumenty i wnioski, jakie należy złożyć, powinny być określone w wewnętrznym regulaminie zakładowego funduszu. Tam też powinien być opisany proces przyznawania funduszy, czas rozpatrywania wniosku, wymagania, jakie należy spełniać, oraz wszelkie inne istotne informacje.

Unions Help Refugees