Podejmowanie pracy przez lekarzy i pielęgniarki i nostryfikacja dyplomu

How Can We Help?
Drukuj

Każdy lekarz/ka i pielęgniarz/ka w Polsce musi posiadać Prawo Wykonywania Zawodu. To ten dokument pozwala im na legalne wykonywanie pracy. Wydaje go Rada Lekarska. Lekarze/ki i pielęgniarze/ki, które ukończyły uczelnie w krajach spoza Unii Europejskiej, a także tam odbyły staż i zrobiły specjalizację, mogę uzyskać Prawo Wykonywania Zawodu (PWZ) na dwa sposoby:

 1. Przez uzyskanie zgody Ministra Zdrowia na wykonywanie zawodu oraz Warunkowego Prawa Wykonywania Zawodu wydawanego przez Okręgową Radę Lekarską. 
 2. Przez nostryfikację dyplomu – czyli uznanie zgodności otrzymanego wykształcenia z normami polskimi i unijnymi

Lekarki i pielęgniarze z Ukrainy nie muszą od razu nostryfikować dyplomu. Mogą w pierwszej kolejności uzyskać WPWZ. Ta procedura została znacząco uproszczona.

Zgoda Ministra Zdrowia i Warunkowe Prawo Wykonywania Zawodu

Warunkowe Prawo Wykonywania Zawodu pozwala lekarce lub pielęgniarzowi pracować w zawodzie w określonym czasie (5 lat). Swoją pracę przynajmniej przez pierwszy rok może wykonywać jedynie pod nadzorem swojego lekarza-opiekuna. To, jakich procedur medycznych może dokonywać także zawiera się w dokumencie. Lekarz/pielęgniarka zatrudnieni na podstawie WPWZ muszą zgłosić Ministrowi Zdrowia, w jakim podmiocie leczniczym i na jaki okres zostali zatrudnieni w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pracy. Brak dokonania zgłoszenia może stanowić podstawę do cofnięcia zgody na wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty/pielęgniarki.

Żeby uzyskać zgodę MZ trzeba wysłać wniosek i komplet dokumentów na adres Ministerstwo Zdrowia, Departament Rozwoju Kadr Medycznych, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa. Dokumenty należy ponumerować zgodnie z kolejnością oznaczoną we wniosku na stronie ministerstwa, a tłumaczenia oznaczyć literą a. Do wniosku trzeba dołączyć

 1. dyplom lekarza/lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów. Nie jest wymagane zalegalizowanie dyplomów lub duplikatów.

Osoby, które przekroczyły granicę Ukrainy z Polską po 24 lutego 2022 r. mogą przedstawić dyplom w formie dobrej jakości kopii. W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego na Ukrainie należy dostarczyć oryginał dyplomu lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu.

 1. oświadczenie o następującej treści: “Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych” (oświadczenie powinno zawierać nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i daty złożenia oświadczenia oraz czytelny podpis)
 2. potwierdzenie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu wydane przez lekarza
 3. dokumenty poświadczające, że wykazujesz „nienaganną postawę etyczną”:
 4. Oświadczenie o treści: „Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłem/am karany/a za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oraz że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej oraz innymi przepisami prawa, w rozumieniu wymogu określonego w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, mogłyby mieć wpływ na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej LUB
 5. dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w Ukrainie

Wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczone na polski przez tłumacza przysięgłego. Listę tłumaczy-wolontariuszy znajdziesz niżej w tym artykule.

Potrzebny będzie także dokument ze zdjęciem potwierdzający obywatelstwo (paszport, dowód tożsamości) oraz dokument potwierdzający datę przekroczenia granicy z Polską.

 1. Warunkowe Prawo Wykonywania Zawodu

Po otrzymaniu pozytywnej lekarka/pielęgniarz powinni zgłosić się do Okręgowej Rady Lekarskiej odpowiedniej dla swojego miejsca zamieszkania. ORL wydaje Warunkowe Prawo Wykonywania Zawodu. Rada może poprosić o te same dokumenty, których wymaga Ministerstwo Zdrowia, dlatego warto przygotować je w dwóch kopiach.  

Po uzyskaniu decyzji ORL, lekarka/pielęgniarz może rozpocząć pracę. Musi zgłosić miejsce i okres zatrudnienia do Ministra Zdrowia za pośrednictwem Systemu Ewidencji Lekarzy.

Warunkowe Prawo Wykonywania Zawodu dla pracowników służby zdrowia z Ukrainy jest ważne przez 5 lat. Nie można go jednak przedłużać

Ważne! Jeśli wnioskujący nie poprosi o zwrot dokumentów, zostaną one w Ministerstwie Zdrowia. Żeby je odzyskać, należy złożyć wniosek na adres Ministerstwa.

Źródło oraz wzór wniosków i lista niezbędnych dokumentów:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/posiadasz-wylacznie-dyplom-potwierdzajacy-ukonczenie-studiow-na-kierunku-lekarskim-lub-lekarsko-dentystycznym

Osoby z innych niż Ukraina krajów spoza Unii Europejskiej obowiązuje identyczna procedura, z tym, że nie mogą one okazać niepotwierdzonej notarialnie kopii dyplomu ani potwierdzić postawy etycznej za pomocą oświadczenia. By dostać WPWZ muszą też wykazać się znajomością języka polskiego oraz wskazać podmiot leczniczy, który ich zatrudni.

https://izba-lekarska.pl/prawo-wykonywania-zawodu/uzyskanie-warunkowego-prawa-wykonywania-zawodu-lekarza-lekarza-dentysty/

Nostryfikacja dyplomu

Pełne i bezterminowe Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza/Lekarza Dentysty oraz uznanie posiadanej specjalizacji lekarskiej można uzyskać jedynie dzięki nostryfikacji dyplomu lekarskiego. Nostryfikację można prowadzić niezależnie od pracy na podstawie WPWZ.

Żeby uzyskać pełne prawo do wykonywania zawody, należy:

1. Przystąpić do nostryfikacji swojego dyplomu na jednej z uczelni medycznych w Polsce
 Nostryfikacja polega na porównaniu przez uczelnię programów studiów i ewentualnym wezwaniu do uzupełnienia braków programowych i odbycia praktyk. Ta część procedury jest płatna – koszt może wynosić maksymalnie ½ pensji profesora, zwykle jest to ok. 3000 zł.

2. Zdać tzw. LEWu lub LDEWu czyli Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego/Lekarsko- Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego przeprowadzanego przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi

Żeby przystąpić do egzaminu należy zgłosić wniosek online przez stronę CEM: https://www.cem.edu.pl/ Egzaminy odbywają się dwa razy w roku, w sesji zimowej oraz letniej.

3. odbyć staż podyplomowy w Polsce albo postarać się o uznanie stażu przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

W celu odbycia stażu podyplomowego na terytorium Polski należy zwrócić się do Okręgowej Izby Lekarskiej https://nil.org.pl/dzialalnosc/izby-okregowe
 Żeby uznać staż, należy wysłać wniosek do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz załączyć do niego dokumenty potwierdzające

 1. prawo wykonywania zawodu albo inny dokument na podstawie którego lekarz, lekarz dentysta odbył staż podyplomowy;
 2. program i czas realizacji stażu podyplomowego i miejsca jego odbywania;
 3. organy lub instytucje, które dokonały końcowego zaliczenia stażu podyplomowego;
 4. dotychczasowy przebieg pracy zawodowej
 5. dyplomy lub zaświadczenia o uzyskanych kwalifikacjach zawodowych;
 6. opinię zawodową wystawioną przez uprawnioną osobę z ostatniego miejsca wykonywania zawodu;
https://www.gov.pl/web/zdrowie/uzyskaj-uznanie-stazu-podyplomowego-lekarza-lekarza-dentysty-odbytego-poza-unia-europejska1

4. Zdać LEK/LDEK, czyli Lekarski Egzamin Końcowy/Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi https://www.cem.edu.pl/.

Pielęgniarki i położne muszą jedynie poddać swój dyplom nostryfikacji, a następnie złożyć wniosek do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Gdzie szukać pomocy?

Pomocne w uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu będą Naczelna Izba Lekarska i Okręgowe Izby Lekarskie oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

Kontakt:

Naczelna Izba Lekarska:

pomocNIL@hipokrates.org

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych:

https://nipip.pl/solidarni-z-ukraina/

ukraina@nipip.pl

Pomoc w tłumaczeniach, także przysięgłych:
https://tlumaczedlaukrainy.pl/

Unions Help Refugees