Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy a praca tymczasowa

How Can We Help?
Drukuj

Państwowa Inspekcja Pracy nadzoruje przestrzeganie przepisów prawa pracy, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo w miejscu pracy. Kontroluje zgodność umów o pracę, wypłat wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, ustalanie godzin pracy, przyznanie urlopów oraz prawa związane z rodzicielstwem, zatrudnianiem młodocianych oraz osób z niepełnosprawnościami. Monitoruje zatrudnianie pracowników tymczasowych.

Agencje Pracy Tymczasowej:

 • Podlegają kontroli inspektorów pracy.
 • Koordynują pracowników tymczasowo zatrudnionych przez inne firmy.

Zasady dla pracowników tymczasowych:

 • Nie mogą podejmować się tzw. prac szczególnie niebezpiecznych, np. prac na wysokościach.
 • Nie mogą zastępować strajkujących pracowników.
 • Nie mają prawa używać broni ani urządzeń typu teaser bez odpowiedniego pozwolenia.
 • Z reguły zajmują się pracami o charakterze sezonowym lub okresowym. Inspekcja upewnia się, czy te zasady są właściwie stosowane.

Umowy z pracownikami tymczasowymi:

 • Agencje pracy muszą zawrzeć pisemną umowę z firmą zatrudniającą pracownika tymczasowego, precyzującą szczegóły związane z danym stanowiskiem.
 • Firma zatrudniająca jest zobowiązana informować agencję o warunkach bezpieczeństwa danego stanowiska.

Bezpieczeństwo i higiena pracy:

 • Firma zatrudniająca jest odpowiedzialna za zapewnienie pracownikom tymczasowym bezpiecznych warunków pracy.
 • Inspektorzy weryfikują, czy pracownicy tymczasowi posiadają ważne badania lekarskie oraz czy przeszli odpowiednie szkolenie z zakresu BHP.
 • Firma zatrudniająca jest zobowiązana dostarczyć odpowiednią odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej zgodnie z polskimi normami.

Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy:

 • Zarówno agencje pracy tymczasowej, jak i firmy zatrudniające pracowników tymczasowych muszą działać zgodnie z prawem.
 • Inspektorzy kontrolują, czy obie strony respektują prawa pracowników tymczasowych.
 • Pracownik może pełnić być zatrudniony na umowie tymczasowej przez co najwyżej 18 miesięcy w ciągu trzech lat.

Przebieg kontroli:

 • Kontrole mogą dotyczyć zarówno agencji, jak i firmy zatrudniającej pracownika.
 • Podczas kontroli obie strony muszą współpracować z inspektorem i dostarczać żądane dokumenty.
 • Inspektorzy mają prawo do swobodnego dostępu do obiektów i mogą żądać wszelkich dokumentów związanych z pracownikami.

Wyniki kontroli:

 • Jeśli kontrola wykaże nieprawidłowości, sporządzany jest oficjalny raport.
 • Może on dotyczyć różnych aspektów, takich jak niewłaściwe umowy, braki w bezpieczeństwie, nieprawidłowości w wypłatach wynagrodzeń czy niewłaściwe warunki pracy.

Podstawa prawna:

 • Wytyczne oparte są na “Ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych”.
 • Ustawa jasno definiuje obowiązki agencji pracy tymczasowej oraz firmy zatrudniającej. W sprawach nieuregulowanych przez ustawę obowiązują ogólne przepisy prawa pracy. Jednym z głównych zobowiązań firmy zatrudniającej jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy, w tym dostarczenie odpowiedniego ubioru i środków ochrony osobistej.
Unions Help Refugees