Prawo pracownika do przerw w pracy

How Can We Help?
Drukuj

Te przerwy są traktowane jako czas pracy. Reguluje to Art. 134 Kodeksu Pracy. Od 26 kwietnia 2023:

  • Przy pracy dłuższej niż 9 godzin, przysługuje mu dodatkowa 15-minutowa przerwa.
  • Przy pracy dłuższej niż 16 godzin, ma prawo do jeszcze jednej 15-minutowej przerwy.

Nie przestrzeganie tych zasad może skutkować grzywną dla pracodawcy w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł.

Chodzi tu o faktyczny czas pracy, a nie zaplanowany. Jeśli ktoś miał pracować 4 godziny, ale pracował 6 lub więcej, ma prawo do tej przerwy. Nawet jeśli ktoś pracuje na część etatu, jeśli w ciągu dnia pracuje co najmniej 6 godzin, ma prawo do przerwy.

Jeśli ktoś miał zaplanowanych 8 godzin pracy, ale skończył wcześniej po 5 godzinach, to nie przysługuje mu przerwa.

Jeśli pracownik robi nadgodziny, przełożony ma obowiązek zadbać o dodatkowe przerwy.

Podstawa prawna:

Art.  134.  Kodeks pracy [Prawo do przerwy]

§  1. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika:

  1. wynosi co najmniej 6 godzin – pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej             15 minut;
  2. jest dłuższy niż 9 godzin – pracownik ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut;
  3. jest dłuższy niż 16 godzin – pracownik ma prawo do kolejnej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut.

§  2. Przerwy, o których mowa w § 1, wlicza się do czasu pracy.

Unions Help Refugees