Kiedy możesz zostać wydalony z Polski?

Drukuj

Procedury legalizacji pobytu są weryfikowane przez Straż Graniczną i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Może się zdarzyć, że zostaniesz poproszona, żeby stawić się na przesłuchanie w placówce Straży Granicznej bądź siedzibie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Otrzymasz wezwanie na przesłuchanie w związku z poniższym artykułem:

Art. 380 [Wykonanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydanej przez organ innego państwa członkowskiego UE] USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Ostateczną decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydaną przez organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej stosującego dyrektywę Rady 2001/40/WE z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie wzajemnego uznawania decyzji o wydalaniu obywateli państw trzecich, zwanego dalej „wydającym państwem członkowskim”, wykonują organy Straży Granicznej obowiązane do jej wykonania w związku z:

1) poważnym i aktualnym zagrożeniem dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa narodowego wydającego państwa członkowskiego w przypadkach:

a) skazania cudzoziemca przez to państwo za przestępstwo zagrożone karą co najmniej 1 roku pozbawienia wolności lub

b) uzasadnionego podejrzenia popełnienia lub zamiaru popełnienia przez cudzoziemca przestępstwa zagrożonego karą co najmniej 1 roku pozbawienia wolności na terytorium wydającego państwa członkowskiego, lub

2) naruszeniem przepisów prawa wydającego państwa członkowskiego dotyczących wjazdu cudzoziemców na jego terytorium lub ich pobytu na tym terytorium.

W przypadku poważnych naruszeń prawa, może zostać wydana decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. Można się od niej odwołać w ciągu 14 dni.

Art. 383. [Cofnięcie zezwolenia na pobyt]

Jeżeli decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydana przez organ wydającego państwa członkowskiego dotyczy cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, Komendant Główny Straży Granicznej występuje do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca z wnioskiem o ustalenie, czy zachodzą przesłanki do cofnięcia tego zezwolenia.

Na jakiej podstawie może zostać wydana decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu?

Są one wymienione w art. 302 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach. Zobowiązanie do powrotu może zostać wydane kiedy:

– przebywasz na terytorium bez ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego cię do wjazdu

– nie opuściłaś terytorium Polski minięciu dopuszczalnego okresu pobytu – ustawowego, np. 180 dni na podstawie ruchu bezwizowego lub wskazanego w twojej wizie

– nie posiadasz środków finansowych, niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terytorium RP, podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania, albo tranzytu przez terytorium RP do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, i nie wskażesz wiarygodnych źródeł uzyskania takich środków finansowych

– przekroczyłaś lub usiłowałaś przekroczyć granicę wbrew przepisom prawa np. przejść przez zieloną granicę

– przebywasz poza strefą przygraniczną, w której – zgodnie z zezwoleniem na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego – możesz przebywać

– zmienisz cel swojego pobytu np. masz wizytę turystyczną, a rozpoczniesz studia

– dostaniesz odmowę nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej, uprawomocni się ona i nie opuścisz terytorium RP w ciągu 30 dni

– podejmiesz pracę bez wymaganego zezwolenia na pracę lub zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy, lub zostaniesz ukarany karą grzywny za nielegalne wykonywanie pracy (art. 302 ust. 1 pkt 4),

– podejmiesz działalność gospodarczą niezgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie na terytorium RP (art. 302 ust. 1 pkt 5),

-zostaniesz skazany prawomocnym wyrokiem w RP na karę pozbawienia wolności podlegającą wykonaniu i istnieją podstawy do przeprowadzenia postępowania w sprawie przekazania za granicę w celu wykonania orzeczonej wobec niego kary (art. 302 ust. 1 pkt 11),

To, że pracujesz na czarno nie jest automatycznie podstawą do wydalenia cię z Polski. W przypadku wykrycia nielegalnej pracy bardzo istotne jest to, co powiesz na przesłuchaniu – ważne, żebyś była w stanie udowodnić, że to pracodawca oszukał cię i wykorzystał twoja sytuację i walczyła o swoje prawa.

W przypadku osób ubiegających się o ochronę międzynarodową może się zdarzyć, że zostaną umieszczone w ośrodku strzeżonym na czas wszczętego postępowania i Straż Graniczna inicjuje zobowiązanie do powrotu.

Feedback