Kiedy możesz zostać wydalony z Polski?

How Can We Help?
Drukuj

Straż Graniczna i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego kontrolują procedury dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców. Możesz zostać wezwany do oddziałów tych instytucji w kontekście Ustawy o Cudzoziemcach z 12 grudnia 2013 roku.

Kluczowe przepisy dotyczące pobytu cudzoziemców:

Artykuł 380: Dotyczy realizacji decyzji o obowiązku powrotu cudzoziemca wydanej przez organy innego państwa członkowskiego UE.

Artykuł 383: Omawia możliwość cofnięcia zezwoleń na pobyt w określonych sytuacjach.

Według Artykułu 302 ust. 1 Ustawy o Cudzoziemcach, przesłanki obowiązku powrotu cudzoziemca to:

 • Brak ważnej wizy lub innego uprawnienia do wjazdu.
 • Przekroczenie dopuszczalnego okresu pobytu.
 • Brak środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu i powrotu.
 • Nielegalne przekroczenie granicy.
 • Pobyt poza dozwoloną strefą przygraniczną.
 • Zmiana celu pobytu bez zgody, np. rozpoczęcie studiów podczas pobytu turystycznego.
 • Odmowa przyznania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
 • Podjęcie pracy bez odpowiedniego zezwolenia.
 • Wykonywanie działalności gospodarczej wbrew przepisom.
 • Skazanie w Polsce i konieczność odbycia kary pozbawienia wolności.

Warto podkreślić, że nielegalna praca nie równa się automatycznemu wydaleniu. W przypadku stwierdzenia naruszenia, twoje zeznania podczas rozprawy są kluczowe. Istotne jest, aby udowodnić, że pracodawca cię wprowadził w błąd i wykorzystał twoją sytuację. Pracodawcy mają obowiązek zatrudnienia w sposób legalny.

Zobowiązanie do powrotu oraz sprawy pokrewne:

Straż Graniczna przejęła część zadań wcześniej realizowanych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, w tym:

 • Decydowanie o terminie opuszczenia Polski przez cudzoziemców.
 • Udzielanie dodatkowego czasu na dobrowolny wyjazd.
 • Ocena możliwości pozostania cudzoziemca z przyczyn humanitarnych.
 • Wydawanie lub zmiana dokumentów dotyczących zezwoleń.
 • Transfer cudzoziemca do innego kraju UE.
 • Wydalenie obywateli spoza UE.
 • Rewizja decyzji o wydaleniu obywatela UE lub spoza UE.

Jeśli jakaś sprawa była już w toku w chwili zmiany przepisów, Urząd do Spraw Cudzoziemców będzie kontynuował jej rozpatrywanie.

Osoba niezgadzająca się z decyzją Straży Granicznej ma 7 dni na odwołanie. Cudzoziemcom, którzy otrzymają nakaz opuszczenia kraju, przysługuje co najmniej 8 dni na dobrowolne opuszczenie Polski.

Ponowny wjazd: Po otrzymaniu polecenia opuszczenia Polski, cudzoziemcowi może grozić zakaz powrotu na okres do 10 lat. Szczególnie jeśli istnieją obawy, że jego powrót mógłby zagrozić porządkowi publicznemu. Jednak jeśli Straż Graniczna uzna, że cudzoziemiec będzie przestrzegać przepisów, nie musi go wykluczać z powrotu do Polski czy innych krajów strefy Schengen.

Unions Help Refugees