Jakie są podstawowe różnice między umową o pracę a umową zlecenie?

Drukuj

 Umowa o pracę:

 • Podstawa prawna – Kodeks Pracy
 • Pracownik zawsze świadczy osobiście pracę – brak możliwości wskazania zastępstwa
 • Gwarancja minimalnego wynagrodzenia
 • Pracodawca decyduje o miejscu i godzinach pracy
 • Pracodawca ma prawo wydawać polecenia związane z pracą
 • Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne opłaca pracodawca i pracownik
 • Prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego
 • Prawo do urlopu okolicznościowego
 • Prawo do urlopu na żądanie
 • Prawo do zasiłku macierzyńskiego i urlopu na opiekę nad dzieckiem
 • Prawo do zwolnienia lekarskiego
 • Obowiązek przedłużenia umowy z pracownicą w ciąży
 • Obowiązują zasady i okresy wypowiedzenia zawarte w Kodeksie pracy
 • Dochodzenie roszczeń przed Sądem pracy
 • Prawo do rekompensaty za nadgodziny w postaci czasu wolnego lub wypłaty dodatku

Umowa zlecenie:

 • Podstawą prawną jest Kodeks cywilny
 • Prawo do zasiłku macierzyńskiego i urlopu na opiekę nad dzieckiem tylko w przypadku zgłoszenia się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
 • Prawo do zwolnienia lekarskiego tylko w przypadku zgłoszenia się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
 • Nie ma obowiązku przedłużenia umowy z pracownicą w ciąży
 • Możliwe powierzenie pracy zastępcy — osobie wskazanej przez zleceniobiorcę
 • Gwarancja tylko minimalnej stawki godzinowej
 • Brak wyznaczonych godzin i konkretnego miejsca pracy
 • Brak szczegółowych wskazówek lub bieżących poleceń
 • Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne opłaca zleceniodawca, jeżeli umowa zlecenie jest jedynym tytułem do ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne
 • Dochodzenie roszczeń przed Sądem cywilnym
 • Brak prawa do rekompensaty za nadgodziny w postaci czasu wolnego lub wypłaty dodatku
 • Brak prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego (chyba, że zleceniodawca ustali ze zleceniobiorcą inne warunki w umowie)
 • Brak prawa do urlopu okolicznościowego
 • Brak prawa do urlopu na żądanie
 • Może być wypowiedziana w każdym momencie • Jakie składki opłaca się w przypadku umowy o pracę, a jakie na umowie zleceniu
Feedback