Jak odzyskać pieniądze za wykonaną usługę?

How Can We Help?
Drukuj

1. Negocjacje z usługodawcą/zleceniodawcą

Pierwszym krokiem powinny być rozmowy z usługodawcą/zleceniodawcą oraz przypomnienie o zalegającej płatności. Może zdarzyć się sytuacja, że usługodawca/zleceniodwca nie otrzymał rachunku. Najlepiej upewnić się, co jest przyczyną braku zapłaty. Jeżeli okaże się, że w dalszym ciągu usługa nie zostanie opłacona, a brak zapłaty wynika wyłącznie z winy leżącej po stronie nieuczciwego usługodawcy/zleceniodawcy, to powinniśmy rozpocząć oficjalną procedurę, która będzie stanowić zapowiedź podjęcia bardziej radykalnych kroków.

2. Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Oficjalna procedura odzyskiwania pieniędzy powinna rozpocząć się od skierowania do usługodawcy/zleceniodawcy przedsądowego wezwania do zapłaty. Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest to oficjalne pismo, w którym informujemy usługodawcę/zleceniodawcę o ciążącym na nim zobowiązaniu do zapłaty zaległych pieniędzy oraz wyznaczamy ostateczny termin na dokonanie przez niego spłaty zadłużenia.

Jak przygotować przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Przygotowanie przedsądowego wezwania do zapłaty nie jest trudne i każdy może sobie z nim poradzić, nawet bez konieczności pomocy prawnika. Przepisy prawa nie przewidują żadnych wymogów formalnych dla wezwania do zapłaty, warto jednak zadbać by pismo zawierało takie elementy, jak:

  • data i miejsce sporządzenia pisma,
  • dane  (usługodawcy/zleceniodawcy),
  • dane (usługobiorcy),
  • stosunek prawny, z którego wynika obowiązek zapłaty (usługa, przedmiot umowy),
  • wysokość zaległej zapłaty, która podlega zwrotowi,
  • termin, w którym zobowiązujemy usługodawcę/zleceniodawcę do ostatecznej zapłaty należności (zazwyczaj wskazuje się 7 lub 14 dni),
  • numer rachunku bankowego, na który usługodawca/zleceniodawca powinien dokonać zwrotu zaległych pieniędzy,
  • podpis osoby sporządzającej pismo.

Warto dodać informację, że brak zapłaty w terminie będzie skutkować skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, co dodatkowo obciąży usługodawcę/zleceniodawcę kosztami procesu.

Ponadto przysługuje prawo żądania od usługodawcy/zleceniodawcy dodatkowych odsetek za zwłokę. Jeśli termin zapłaty był wyraźnie wskazany, np. w wystawionej fakturze, wówczas odsetki należy liczyć od dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała zostać dokonana. Natomiast w przypadku, gdy termin ten nie został dokładnie określony, odsetki naliczamy od momentu upływu terminu zapłaty, który został wskazany w wezwaniu do zapłaty. 

Przedsądowe wezwanie do zapłaty najlepiej jest wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziemy mieli pewność w jakim terminie list został przez usługodawcę/zleceniodawcę odebrany i od kiedy należy liczyć wskazany przez nas termin zapłaty. Ponadto potwierdzenie dostarczenia wezwania do zapłaty może przydać się jako dowód w ewentualnym postępowaniu sądowym.

3. Postępowanie sądowe

Jeśli usługodawca/zleceniodawca w dalszym ciągu nie chce zapłacić pieniędzy za wykonaną usługę – pozostaje tylko wszczęcie postępowania sądowego. Przygotowanie pozwu wymaga zachowania wielu warunków formalnych oraz dokonania stosownej opłaty sądowej, którą ustalamy i opłacamy samemu – jeszcze przed wszczęciem postępowania. Jeśli zdecydujemy się wytoczyć powództwo przeciwko usługodawcy/zleceniodawcy, warto skorzystać z pomocy prawnika, ponieważ każdy, nawet niewielki błąd, może skończyć się odrzuceniem lub oddaleniem naszego żądania.

Unions Help Refugees