Gdzie zgłosić skargę na nieuczciwego pracodawcę?

How Can We Help?
Drukuj

Zależnie od typu problemu może być parę odpowiedzi. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, lub potrzebujesz wsparcia skontaktuj się z nami!

Związek zawodowy

Jeśli w twoim miejscu zatrudnienia działa już związek zawodowy skontaktowanie się z nim i próba wspólnego rozwiązania problemu na poziomie zakładu może być najlepszym i najprostszym rozwiązaniem. Równe i sprawiedliwe warunki pracy dla wszystkich zatrudnionych są w interesie nas wszystkich. Droga ta wymaga też znacznie mniej formalności. Gorąco zachęcamy też do wstępowania do związków zawodowych działających w miejscu zatrudnienia, lub zakładania nowych, jeśli jeszcze żadnych nie ma!

Państwowa Inspekcja Pracy

Skargę na nieuczciwego pracodawcę można złożyć do Państwowej Inspekcji Pracy. Jej autorem może być zarówno obecny czy były pracownik danej firmy, jak i osoba całkowicie postronna. Oświadczenie można złożyć osobiście, ale także przesłać drogą mailową czy przekazać wiadomość ustnie (na miejscu, do protokołu). Pracownicy organu wykonujący czynności kontrolne u pracodawcy są obowiązani do nieujawniania informacji, że kontrola przeprowadzana jest w następstwie skargi, chyba że osoba skarżąca wyraziła na to pisemną zgodę.

Sądy pracy i rejonowe

Sprawy ze stosunku pracy są rozstrzygane przez sądy pracy. Nie podlegają właściwości sądów pracy spory dotyczące:

  • ustanawiania nowych warunków pracy i płacy,
  • stosowania norm pracy.

Do sądów rejonowych, bez względu na wartość przedmiotu sporu, przynależą sprawy z zakresu prawa pracy:

  • o ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy,
  • o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia
  • o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,
  • sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane.

Właściwość miejscowa sądu

Pozew może być wniesiony bądź przed sąd ogólnie właściwy dla pozwanego, bądź przed sąd, w którego obszarze właściwości praca jest, była lub miała być wykonywana.

Terminy na odwołanie się do sądu pracy

Termin na wniesienie sprawy do sądu pracy wynosi 21 dni od dnia:

  • doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę,
  • doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę.


☝️ Pomożemy ci w każdym z powyższych kroków! Zgłoś się do nas w przypadku łamania twoich praw. O przysługujących Ci prawach dowiesz się z innych naszych postów oraz z naszej strony internetowej!

Unions Help Refugees