Umowa zlecenie – jakie obowiązki ma Zleceniodawca?

How Can We Help?
Drukuj

Umowa zlecenie powinna być zawarta na piśmie i podpisana przez Zleceniobiorcę i Zleceniodawcę.

Jakie informacje powinna zawierać umowa zlecenie?:

  • jaki to rodzaj umowy, 
  • datę zawarcia umowy, miejsce oraz datę rozpoczęcia i zakończenia zakresu czynności zleconych prac Zleceniobiorcy,
  • dane Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy. Jeśli Zleceniodawcą jest spółka, konieczne jest podanie nazwy spółki, adresu jej siedziby, numeru wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego), a także dane osoby uprawnionej do reprezentowania spółki. Zleceniobiorca powinien podać swój adres zamieszkania, PESEL, dokument tożsamości).
  • opis zadań, jakie Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać. Zakres wykonywanych prac powinien być dokładnie opisany w umowie.
  • wysokość wynagrodzenia za zlecone prace. Minimalna stawka to kwota 23,50 złotych brutto za 1 godzinę pracy.

Umowa-zlecenie może określać dodatkowe warunki i zasady pracy, np. kary za niewykonanie zadania lub płatne dni wolne. Jednak nie wszystko co zostanie zapisane w umowie wchodzi w życie. Jeśli zapisy umowy są niezgodne z prawem, np. stanowią o absurdalnie wysokich karach, stają się one z mocy prawa nie ważne. Dlatego warto czytać umowy i pytać o budzące wątpliwości zapisy.

Jakie składki odprowadza Zleceniodawca na umowie zlecenie?

Zleceniodawca zobowiązany jest do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS za Zleceniobiorcę. Obowiązkowe składki na umowie zlecenie to ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Ubezpieczenie chorobowe nie jest obowiązkowe i to od Zleceniobiorcy zależy, czy Zleceniodawca ma odprowadzać składki także na te ubezpieczenie.

Ważne – podczas podpisywania umowy zlecenia, Zleceniobiorca otrzymuje także oświadczenia do uzupełnienia. Warto zaznaczyć w oświadczeniu zgodę na odprowadzenie składek chorobowych, bo w przypadku choroby, Zleceniobiorca może korzystać z płatnego zwolnienia lekarskiego.

Zleceniodawca ma 7 dni od momentu rozpoczęcia umowy przez Zleceniobiorcę na zgłoszenie go do ZUS (ubezpieczeń). Jeżeli Zleceniobiorca posiada inne tytuły do ubezpieczenia (inne prace), których kwota jest równa lub wyższa niż minimalna krajowa (3 600,00 zł brutto), wówczas Zleceniodawca zwolniony jest z odprowadzania składek społecznych za Zleceniobiorcę. Obowiązkowo opłacana jest wtedy tylko składka zdrowotna na Zleceniobiorcę.

Odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy na umowie zlecenie przez Zleceniodawcę (PIT)

Zleceniodawca musi również zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy. Dodatkowo jako płatnik zaliczek na podatek tak samo musi przekazać Zleceniobiorcy PIT-11 (tak samo jak osoby pracujące na umowie o pracę, otrzymują PIT-11).

Unions Help Refugees