Planowane zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców w 2023 roku

Drukuj

W tym roku zmienią się zasady zatrudniania cudzoziemców. Ustawodawca planuje szereg zmian w zakresie zatrudniania cudzoziemców, co skróci i ułatwi ten proces.

Zmiany, które zostaną wprowadzone to m. in.:

 • przeciwdziałania wyzyskowi cudzoziemców,
 • elektronizacja postępowań,
 • likwidacja „testu pracy” i instytucji przedłużenia zezwolenia na pracę.

Przeciwdziałania wyzyskowi cudzoziemców.

Żeby zapobiegać wykorzystywaniu cudzoziemców, rząd zamierza:

 • utrzymać zasadę porównywalności wynagrodzenia cudzoziemca. Ma ona na celu zapobieganie sytuacjom, gdy obywatele polscy są zastępowani tańszymi pracownikami z innych państw. To jedno z podstawowych narzędzi prawnych gwarantujących uzupełniający charakter dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy. Planowane jest szersze wykorzystanie Centralnej Bazy Ofert Pracy, jako narzędzia ułatwiającego weryfikację czy wynagrodzenie dla cudzoziemca nie jest zaniżone przez pracodawców.
 • wprowadzić przepisy, gwarantujące, że pracodawca, który nie opłaca składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne lub zaliczek na podatek dochodowy, nie będzie mógł zatrudniać cudzoziemców (odmówi mu się udzielenia zezwolenia na pracę
 • nałożenie kary na pracodawcę za określone czyny będzie skutkować tym samym

Elektronizacja postępowańUzyskanie zezwolenia na pracę i przyjęcie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Zatrudnianie cudzoziemców będzie przebiegało w elektronicznej formie – w całości –  w systemie informatycznym „Syriusz”, którego funkcjonalność zostanie rozbudowana. Każdy pracodawca zatrudniający cudzoziemców oraz każdy pracujący w Polsce cudzoziemiec będzie miał obowiązek założyć takie konto w tym systemie. System „Syriusz” umożliwi także kontakt pracodawcy i samego cudzoziemca z organem wydającym zezwolenia na pracę cudzoziemców. Za jego pośrednictwem cudzoziemiec sprawdzi, czy wydano zezwolenie na pracę, które będzie wydawane wyłącznie elektronicznie. Elektronicznie będą również prowadzone postępowania odwoławcze w tych sprawach.

W ramach systemu teleinformatycznego stworzona zostanie baza wynagrodzeń, która pozwoli na wiarygodną ocenę, czy wynagrodzenie proponowane cudzoziemcowi jest porównywalne do wynagrodzeń oferowanych na lokalnym rynku pracy.

Zapewni on także organowi I i II instancji oraz organom kontrolnym (Państwowa Inspekcja Pracy i Straż Graniczna) dostęp do bazy danych o decyzjach wydania lub odmowy wydania zezwoleń na pracę cudzoziemca. System teleinformatyczny zostanie połączony także z systemami dotyczącymi wiz i zezwoleń na pobyt cudzoziemców oraz systemem zawierającym dane dotyczące przekraczania granicy przez cudzoziemców.

Za pomocą systemu teleinformatycznego będzie możliwe monitorowanie rzeczywistego powierzenia pracy cudzoziemcowi, m.in. na podstawie informacji pozyskanych z innych systemów teleinformatycznych na temat daty wjazdu i wyjazdu cudzoziemca z terytorium Polski oraz treści zgłoszeń pracodawcy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca, a także poprzez sprawdzenie czy odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne. Pozwoli to ustalić, czy umowa jest realizowana zgodnie z zezwoleniem na pracę.

System teleinformatyczny umożliwi automatyczne pobieranie danych z systemów:

 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • Krajowej Administracji Skarbowej,
 • Straży Granicznej,
 • Krajowego Rejestru Karnego,
 • Krajowego Rejestru Sądowego
 • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zlikwidowanie „testu pracy” i przedłużenia zezwolenia na pracę

Zmiany w nowelizacji ustawy przewidują zrezygnowanie z testu pracy. Pracodawca nie będzie już musiał udowadniać, że nie może zaspokoić potrzeb kadrowych na lokalnym rynku, żeby dostać zezwolenie na pracę.

W związku z tym nie będzie już instytucji przedłużenia zezwolenia na pracę. Dotychczas, jeżeli cudzoziemiec kontynuował pracę na tym samym stanowisku, podmiot, który wystąpił z wnioskiem o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę nie musiał przeprowadzać kolejnego „testu pracy”. Testu nie będzie, a ustawodawca nie przewiduje odrębnej procedury dla podmiotów kontynuujących współpracę z cudzoziemcem. W projekcie ustawy zostanie utrzymana możliwość powierzania pracy w oczekiwaniu na wydanie kolejnego zezwolenia na pracę na tym samym stanowisku lub w tym samym rodzaju pracy.

Feedback