Obywatele Ukrainy – przemieszczanie się na terenie Unii Europejskiej

How Can We Help?
Drukuj

Przemieszczanie się na terenie Unii Europejskiej – paszport biometryczny

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy i posiadasz paszport biometryczny, możesz się przemieszczać do innych krajów Unii Europejskiej. Uprawnienia te wynikają z ruchu bezwizowego między Ukrainą a Unią Europejską. Posiadając paszport biometryczny – bez wizy możesz swobodnie przemieszczać się na terenie Unii Europejskiej przez okres 90 dni od wjazdu do strefy Schengen. Może wybrać kraj Unii Europejskiej, w którym chciałby korzystać z praw związanych z ochroną tymczasową i dołączyć do bliskich osób w państwie, w którym przebywają.

Przemieszczanie się na terenie Unii Europejskiej – paszport niebiometryczny

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, masz prawo do ochrony tymczasowej (np. na podstawie wyjazdu z Ukrainy po 24 lutego 2022) i nie masz paszportu biometrycznego, to organy na granicy kraju UE w strefie Schengen, do którego wjedziesz w pierwszej kolejności, powinny wydać wizę krótkoterminową (ważna przez okres 15 dni). Dzięki wizie krótkoterminowej możesz przemieszczać się do innego docelowego państwa Unii Europejskiej, aby móc skorzystać tam z praw związanych z ochroną tymczasową.

Jeżeli nie masz dokumentu podróży, organy na granicy państwa, do którego wjeżdżasz, mogą w razie potrzeby zezwolić na dalszą podróż, np. wydając dokument podróży i wizę lub wykorzystując formularz przepustki dla przeniesienia osób określony w przepisach o ochronie tymczasowej.

Czy można przemieszczać się między państwami należącymi do strefy Schengen, bez kontroli na granicach wewnętrznych?

Po wjeździe do kraju należącego do strefy Schengen można przemieszczać się bez kontroli granicznej do innych krajów należących do strefy Schengen. Możliwość taka przewidziana jest przez 90 dni w ciągu okresu trwającego 180 dni.

Do strefy Schengen należy duża część krajów UE oraz, między innymi Norwegia, Szwajcaria, Islandia i Liechtenstein. Po wjeździe do strefy Schengen możesz pojechać do tych państw, ale prawa związane z ochroną tymczasową lub międzynarodową mogą różnić się od praw przysługujących w państwach Unii Europejskiej.

Co gdy kończy się 90-dniowy okres bezwizowego przemieszczania się po strefie Schengen?

Wtedy przysługuje ci dokument pobytowy – zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. Dokumentem pobytowym jest np. zezwolenie na pobyt, dokument cyfrowy http://diia.pl czy zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej, które wydawane jest przez Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców osobom objętym ochroną czasową o obywatelstwie innym niż ukraińskie. Można z niego skorzystać, aby w ciągu 180-dniowego okresu przebywać przez maksymalnie 90 dni w innym państwie strefy Schengen. Na podstawie tego samego dokumentu można opuścić Unię Europejską i przemieścić się do innego państwa trzeciego i ponownie wjechać do państwa należącego do strefy Schengen.

Jeżeli nie masz jeszcze dokumentu pobytowego, możesz otrzymać inne dokumenty lub zezwolenia krajowe (wiza krajowa (D), wiza Schengen (C), TZTC- w przypadku ubiegania się o ochronę międzynarodową). Pamiętaj, że w każdym kraju obowiązują inne przepisy. Najlepiej skontaktować się z organami kraju, w którym przyznano ochronę tymczasową i upewnić się czy otrzymane tam dokumenty umożliwiają podróż.

Jeżeli nie masz dokumentu umożliwiającego podróż, np. paszportu, ale musisz wyjechać do Ukrainy, a następnie wrócić, to najlepszym rozwiązaniem przy powrocie będzie bezpośredni wjazd – drogą powietrzną, lądową lub morską – do państwa Unii Europejskiej, w którym korzystasz z ochrony.  

Unions Help Refugees