Zwolnienie lekarskie po zakończeniu zatrudnienia (kiedy kończy się umowa) – zasady wypłaty zasiłku chorobowego

Drukuj

W czasie zatrudnienia za czas niezdolności do pracy przez chorobę lub izolację w związku z chorobą zakaźną pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu. Płatny okres niezdolności do pracy może trwać łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego lub 14 dni w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia. Pracownik, który ulegnie wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy albo choruje w trakcie ciąży, zachowuje z kolei prawo do 100% wynagrodzenia.

Zasiłek chorobowy, a termin przejścia na zwolnienie lekarskie

Po 33 dniach lub po 14 dniach pracownikowi nie przysługuje już wynagrodzenie, tylko zasiłek  chorobowy. W przypadku, kiedy pracodawca jest płatnikiem zasiłków, kontynuuje on wypłatę świadczeń w imieniu ZUS, a następnie rozlicza się z urzędem. Jeśli nie jest zobowiązany do wypłaty zasiłków, przekazuje odpowiednią dokumentację pracownika do ZUS, a ten wypłaca świadczenie bezpośrednio na konto pracownika.

Po zakończeniu zatrudnienia pracownika u pracodawcy zasiłek chorobowy wypłaca ZUS. ZUS nie wypłaci zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia pracownika w sytuacji, gdy osoba:

  • kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia ubezpieczeniem chorobowym,
  • nie nabyła prawa do zasiłku w trakcie trwania ubezpieczenia (zatrudnienia) z powodu nieprzepracowania wymaganego okresu wyczekiwania,
  • ma ustalone prawo do emerytury, renty,
  • jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  • utraciła tytuł do ubezpieczenia po wyczerpaniu pełnego okresu pobierania zasiłku chorobowego.

W sytuacji, gdy pomiędzy okresami zwolnień lekarskich nastąpił chociaż jeden dzień przerwy, ZUS również nie wypłaci zasiłku chorobowego. Jeżeli pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie po zakończeniu zatrudnienia to powinien je dostarczyć do oddziału ZUS zgodnego z jego miejscem zamieszkania.

Zwolnienie lekarskie po zakończeniu zatrudnienia u pracodawcy

Jeżeli niezdolność do pracy powstała w trakcie zatrudnienia i trwa co najmniej 30 dni bez przerw, to zasiłek chorobowy przysługuje za cały czas jej trwania – również za okres zwolnienia lekarskiego po zakończeniu zatrudnienia. Warunkiem jest, by niezdolność do pracy powstała wcześniej niż 14 dni przed ustaniem tytułu ubezpieczenia chorobowego (zwolnieniem), a w przypadku choroby zakaźnej – wcześniej niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Po zakończeniu zatrudnienia pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy przez okres niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, nie dłużej jednak niż przez 91 dni. Okres zasiłkowy to czas pobierania zasiłku chorobowego. ZUS do jednego okresu zasiłkowego dodaje wszystkie okresy niezdolności do pracy, nawet jeżeli niezdolność była spowodowana różnymi przyczynami.

Zwolnienie chorobowe w trakcie wypowiedzenia 

Często zdarza się, że pracownik po otrzymaniu wypowiedzenia od swojego pracodawcy korzysta ze zwolnienia lekarskiego. W sytuacji, gdy przysługuje mu jeszcze wynagrodzenie chorobowe, za które płaci pracodawca, wówczas zwolnienie wpływa na konto płatnika i ten wypłaca wynagrodzenie. Często zdarza się, że zwolnienie chorobowe wykracza poza okres umowy. W takiej sytuacji pracodawca powinien wypłacić świadczenie tylko do okresu obowiązywania umowy.

Zwolnienie chorobowe na wypowiedzeniu a świadectwo pracy 

W świadectwie pracy zawarte są wszelkie informacje na temat zatrudnienia. W treści świadectwa pracy powinny znaleźć się również informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych z ubezpieczenia społecznego. Wymienione  powinny być okresy nieskładkowe i składkowe, które są niezwykle istotne przy ustalaniu uprawnień emerytalnych i rentowych. W przypadku nieobecności z powodu zwolnienia lekarskiego, należy je również wykazać w świadectwie pracy – pracodawca informuje o liczbie dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe w roku, w którym została zakończona praca (wskazywane są liczby dni, ale tylko tych, podczas których wypłacane było wynagrodzenie chorobowe). Wszystkie okresy nieskładkowe przypadające w okresie zatrudnienia również zostaną wykazane (pracodawca wykazuje konkretne okresy chorobowe, czyli zarówno wynagrodzenia, jak i zasiłki chorobowe). Kiedy zwolnienie lekarskie pracownika zostaje przedłużone poza okres zatrudnienia, w świadectwie pracy i tak powinny być wykazane okresy chorobowe tylko do momentu ustania stosunku pracy.

Feedback