Zakładowa organizacja związkowa – działanie

How Can We Help?
Drukuj

Do zadań zakładowej organizacji związkowej należy:

 • zajmowanie stanowisk w indywidualnych sprawach pracowniczych w kwestiach wskazanych w przepisach prawa pracy, przede wszystkim chodzi tu o wspieranie indywidualnych praw pracownika, a zwłaszcza trwałości stosunku pracy. Np. obowiązek konsultacji ze związkiem zawodowym, którego członkiem jest dany pracownik, bądź pracownik niezrzeszony, który zwrócił się do związku o jego ochronę, zamiaru rozwiązania z nim umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony za wypowiedzeniem. Należy tutaj podkreślić, że w większości przypadków opinia związków nie ma dla pracodawcy znaczenia wiążącego i ma tylko charakter opiniotwórczy. Jednak w przypadku braku współdziałania w tej kwestii ze związkami zawodowymi, pracownik może podważyć zasadność wręczonego wypowiedzenia, a w Sądzie pracy pracodawcę może czekać przegrana i roszczenie pracownika o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie,
 • sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, w tym związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • obowiązek pracodawcy do zasięgnięcia opinii zakładowej organizacji związkowej co do rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym; zajmowanie stanowisk wobec pracodawcy i organu samorządu załogi w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników;
 • współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy oraz kierowanie Społeczną Inspekcją Pracy, śledzenie warunków życia emerytów i rencistów (art. 26 ustawy o związkach zawodowych).

Inne uprawnienia to:

 • prawo do ustalania rozkładu czasu pracy, planu urlopów,
 • prawo do współdziałania z pracodawcą przy tworzeniu aktów wewnątrzzakładowych, tj. regulamin pracy, regulamin wynagrodzeń, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • prawo do prowadzenia rokowań zbiorowych i zawierania układów zbiorowych,
 • prawo do prowadzenia legalnych strajków, na mocy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
 • prawo kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy i przepisów i zasad BHP,
 • prawo do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • prawo reprezentowania interesów pracowniczych na arenie międzynarodowej,
 • prawo do opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych oraz założeń projektu budżetu państwa i projektu ustawy budżetowej,
Unions Help Refugees