Co musi pracodawca? – obowiązki pracodawcy i konsekwencje nielegalnego zatrudniania pracowników

How Can We Help?
Drukuj

Pracodawcy przy zatrudnianiu muszą przestrzegać określonych zasad. Najpierw muszą zawrzeć umowę z osobą, którą zamierzają zatrudnić. Dodatkowo są zobowiązani do zgłoszenia jej do ubezpieczeń społecznych i opłacenia składek.

Firmy mogą zatrudniać jedynie cudzoziemców z odpowiednimi pozwoleniami na pracę. Jeżeli pracodawca stosuje podstępy lub wykorzystuje swoją pozycję, aby zmusić kogoś do pracy bez pozwolenia, ryzykuje nałożeniem na siebie kary finansowej od 3 000 do 30 000 PLN.

Taka sama kara może zostać nałożona, jeśli pracodawca:

  • Zwodzi kogoś, aby ten zatrudnił osobę z zagranicy.
  • Żąda od cudzoziemca opłaty za pomoc w uzyskaniu pozwolenia na pracę.
  • Proponuje cudzoziemcowi warunki zatrudnienia gorsze niż obiecane.

Mówiąc wprost, jeśli twój przełożony próbuje zmusić cię do pracy bez odpowiednich dokumentów, żąda opłaty za pozwolenie na pracę lub nie spełnia obietnic dotyczących warunków pracy, narusza prawo.

Pracodawcy są zobowiązani poinformować lokalne władze, jeśli:

  • Cudzoziemiec pełni inną funkcję niż określono w jego pozwoleniu (lecz jedynie gdy przekroczy to 30 dni w ciągu roku).
  • Cudzoziemiec nie rozpoczął pracy w ciągu 3 miesięcy od uzyskania pozwolenia.
  • Cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące.
  • Cudzoziemiec zrezygnował z pracy wcześniej niż 3 miesiące przed wygaśnięciem jego pozwolenia.

Nieprzestrzeganie tych obowiązków może skutkować karą w wysokości od 100 do 5 000 PLN.

Po uzyskaniu pozwolenia na zatrudnienie cudzoziemca, pracodawca musi poinformować lokalny urząd pracy o:

  • Rozpoczęciu pracy przez cudzoziemca.
  • Nieprzystąpieniu cudzoziemca do pracy w umówionym terminie.

Niepodanie tych informacji lub podanie nieprawdziwych danych może skutkować karą do 5 000 PLN.

Zarówno pracodawca, jak i cudzoziemiec mają prawo (ale nie obowiązek) poinformować urząd pracy o zakończeniu współpracy.

Jeśli firma systematycznie zatrudnia cudzoziemców bez odpowiednich uprawnień, może stracić prawo do ubiegania się o pozwolenia na pracę. Ponadto, w pewnych okolicznościach, pracodawca musi pokryć koszty związane z powrotem pracownika do jego kraju pochodzenia.

Unions Help Refugees