Związek zawodowy, zgodnie z polskim prawem, jest reprezentatywną organizacją pracowników i pracownic w miejscu pracy.

Głównym celem związku jest reprezentowanie i obrona praw pracowników, ich interesów materialnych i moralnych wobec pracodawcy oraz dbanie o godne warunki pracy. Zakładowa organizacja związkowa pilnuje przestrzegania przepisów prawa pracy w zakładzie pracy, zajmuje się również indywidualnymi sprawami pracowniczymi.

Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, organizacje – związkowe mają prawo do:

✅uzgadniania regulaminów wynagradzania;,
✅ uzgadniania regulaminów nagród i premiowania;,
✅ uzgadniania regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;,
✅ sprawowania kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
✅kierowania działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie z państwową inspekcją pracy.;
✅zajmowania stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych;
✅uczestnictwa w rokowaniach i zawierania porozumień w sprawie przejścia zakładu pracy bądź jego części do nowego pracodawcy;
– zawierania układów zbiorowych;


Oprócz tego pracodawca w którego firmie działa związek zawodowy ma obowiązek:

✅ konsultacji ze związkiem zamiaru wypowiedzenia pracownikowi reprezentowanemu przez związek umowy o pracę na czas nieokreślony oraz zamiaru zmiany warunków pracy lub płacy;
✅ szczególnej ochrony stosunku pracy działaczy związkowych.