Навчання з охорони праці – як часто його потрібно проводити?

How Can We Help?
Drukuj

Кожен роботодавець зобов’язаний забезпечити безпеку та гігієну умов праці для своїх працівників і, перш за все, провести відповідне початкове та періодичне навчання в цьому напрямку. З іншого боку, кожен працівник, незалежно від характеру виконуваної роботи, зобов’язаний суворо дотримуватись правил охорони праці для безпечного виконання доручених йому завдань.
Кожен роботодавець повинен забезпечити своїм працівникам гігієнічні та безпечні умови праці. КЗпП зобов’язує роботодавців проводити навчання працівників у сфері охорони праці – як перед початком роботи, так і під час прийняття на роботу. Навчання з охорони праці є необхідною умовою безпечної та гігієнічної роботи. Нехтування обов’язком щодо проведення навчання може призвести до фінансових санкцій, але, перш за все, пов’язане з підвищеним ризиком заподіяння шкоди здоров’ю та життю працівників.
Звільнення від обов’язку проведення інструктажу з питань охорони праці перед допуском працівника до роботи можливе лише за умови прийняття працівника на роботу на тій самій посаді, яку він обіймав у даного роботодавця, безпосередньо перед укладенням з ним іншого трудового договору.
Навчанню з охорони праці підлягають усі працівники, а також студенти під час проходження практики, учні професійно-технічних навчальних закладів, яких залучають для підготовки до виконання конкретної роботи.
Навчання відбувається в робочий час та за рахунок роботодавця.

Навчання з охорони праці можна розділити на два типи навчання:

первинний інструктаж – Умовою допуску працівника до роботи є участь у первинному інструктажі з охорони праці, який складається з двох частин: загального та посадового інструктажу.
Загальна інструкція дозволяє ознайомитися з правилами охорони праці, викладеними КЗпП та правилами на роботі, які діють у даного роботодавця. Також передбачено ознайомлення з принципами надання першої допомоги.

Хто може провести загальний інструктаж?

 • соба, яка виконує завдання служби охорони праці, працевлаштована у даного роботодавця,
 • кваліфікований працівник служби охорони праці,
 • оботодавець, якщо він сам виконує завдання служби охорони праці,
 • працівник, найнятий даним роботодавцем, чиї знання та досвід дозволяють надійне навчання та який має чинний сертифікат про проходження необхідного навчання з охорони праці.

Навчання на робочому місці має бути тісно пов’язане з роботою, яку обіймає даний працівник. Він дозволяє ознайомитися з робочим середовищем, способами безпечного виконання роботи, можливими загрозами, що випливають із займаної посади, і способами захисту від них. У разі істотних змін на даній посаді (наприклад, введення шкідливих для здоров’я речовин) працівник повинен пройти інструктаж на робочому місці відповідно до змінених умов праці.

Хто може проводити інструктаж на робочому місці?
особа, яка керує роботою працівників, призначена роботодавцем,
роботодавець.
В обох випадках особи, які проводять інструктаж на робочому місці, повинні мати відповідний професійний досвід та пройти підготовку в галузі проведення інструктажу на робочому місці.
Навчання на робочому місці повинно закінчуватися перевіркою знань і навичок з виконуваної роботи відповідно до правил охорони праці, що є підставою для допуску навченого працівника до роботи на даній посаді.
Первинний інструктаж завершується заповненням картки первинного інструктажу з питань охорони праці, яка в подальшому вноситься до особової справи працівника. Зразок картки первинного інструктажу наведено в додатку 2 до наказу Міністра економіки та праці від 27 липня 2004 р. Про інструктаж з питань охорони праці. Проходження загального та виробничого навчання повинно бути письмово підтверджено працівником.

 • періодичне навчання – Періодичне навчання є важливим елементом, що впливає на здоров’я та безпеку праці. Періодичному навчанню підлягають: роботодавці та інші особи, які керують працівниками, особливо керівники, майстри, робочі, інженерно-технічні працівники, конструктори, конструктори машин та інших технічних пристроїв, технологи та організатори виробництва, служба охорони праці. працівники та інші особи, які виконують завдання цієї служби, адміністративно-службові працівники та інші, робота яких пов’язана з впливом шкідливих для здоров’я, важких або небезпечних факторів, а також особи, робота яких пов’язана з відповідальністю в галузі охорони здоров’я та безпеки.
 • Періодичне навчання повинно закінчуватися іспитом, який перевіряє рівень засвоєння інформації, наданої під час навчання, уміння виконувати та організовувати роботу відповідно до нормативних документів і правил охорони праці. Іспит проводить особа, яка організовує навчання. Працівник, який проходить періодичне навчання, отримує свідоцтво про проходження навчання, яке зберігається в особовій справі.
 • Коли роботодавець не може організувати періодичне навчання в робочий час, час навчання в позаробочий час слід вважати робочим часом з правом на оплату праці та надбавку за надурочну роботу або вільним часом.

Частота періодичних навчань:

 • особи, які є роботодавцями, та інші особи, які керують працівниками: керівники, майстри (не рідше одного разу на 5 років),
 • службовці (не рідше одного разу на 3 роки, а на посадах, де існує особливо високий ризик для безпеки або здоров’я працівників, не рідше одного разу на рік),
 • інженерно-технічні працівники, у тому числі конструктори, конструктори машин та інших технічних пристроїв, технологи та організатори виробництва (не рідше одного разу на 5 років),
 • працівники служби охорони праці та інші особи, які виконують завдання цієї служби (не рідше одного разу на 5 років),
 • адміністративно-службові та інші не зазначені вище особи, характер роботи яких пов’язаний із впливом шкідливих для здоров’я факторів, важких і небезпечних, або з відповідальністю в галузі охорони праці (не рідше одного разу на 6 років);
 • адміністративні та службові працівники, які працюють у роботодавців, віднесених до групи видів діяльності, для яких встановлено не вище третьої категорії ризику (без періодичного навчання).

Хто звільнений від періодичного навчання?
Особа, яка відповідає одній із таких умов, підлягає звільненню від періодичного навчання:

 • участь протягом цього періоду в періодичному навчанні, необхідному для працівника, зайнятого на посаді, що належить до іншої групи посад, за умови, що його програма містить тематичний обсяг, необхідний програмою періодичного навчання, що стосується нової посади.
 • подання актуального сертифікату про проходження необхідного періодичного навчання в іншого роботодавця протягом цього періоду,
Unions Help Refugees