Ochrona działaczy związków zawodowych

Drukuj

Pracodawca, co do zasady, bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może ani wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. Pracodawca nie może też jednostronnie zmienić warunków pracy lub płacy na niekorzyść takiego pracownika (art. 32 ustawy o związkach zawodowych). Czas trwania tej ochrony zależny jest od okresu określonego uchwałą zarządu oraz dodatkowo trwa przez okres maksymalnie roku, po upływie okresu wskazanego w ww. uchwale. Dodatkowe uprawnienia działaczy związkowych to prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej, prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, na wykonanie doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej na warunkach wskazanych w ustawie o związkach zawodowych.

Feedback