Rozliczenie z Urzędem Skarbowym w 2023 roku

Drukuj

Osoby pracujące na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło) muszą się rozliczyć z Urzędem Skarbowym najpóźniej do 2 maja 2023 r.

W przypadku tych form zatrudniania (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) przychody są uzyskiwane za pośrednictwem płatnika, rozliczenia z urzędem należy dokonać na druku PIT-37.   

Dokumenty potrzebne do rozliczenia umowy o pracę, umowę zlecenia i umowy o dzieło?

Jeśli pracujemy na umowę o pracę lub umowę zlecenie/umowę o dzieło, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych pobiera w naszym imieniu płatnik (zakład pracy lub Zleceniodawca). Wysokość osiągniętego w ciągu roku przychodu, kosztów uzyskania przychodów, zaliczek pobranych na podatek dochodowy oraz wysokość pobieranych składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracodawca/Zleceniodawca ma obowiązek uwzględnić na druku PIT-11 i przekazać go pracownikowi/Zleceniobiorcy najpóźniej do końca lutego 2023 r. PIT-11 jest niezbędny, aby podatnik mógł rozliczyć się z Urzędem Skarbowym.

Jaki formularz do rozliczenia podatku dochodowego z umowy o pracę/zlecenie i umowy o dzieło?

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub umowy o dzieło rozliczają się z  Urzędem Skarbowym na druku PIT-37. Najprostszym sposobem na złożenie deklaracji podatkowej jest wysłanie PIT-u przez internet (on-line https://www.e-pity.pl/rozliczenie-pit-przez-urzad-skarbowy-wniosek/). Program podatkowy przeprowadzi nas krok po kroku przez poszczególne części formularza, wykona wszystkie obliczenia i pozwoli rozliczyć ewentualne ulgi. Rozliczenie PIT-37 należy zrobić do 2 maja 2023 r.

Jakie ulgi i odliczenia można wykorzystać w PIT-37?

Osoby, które rozliczają się na druku PIT-37, mogą skorzystać z ulgowych form opodatkowania, takich jak rozliczenie wspólnie z małżonkiem lub jako rodzic samotnie wychowujący dziecko. Istnieje też katalog ulg, uprawniających do obniżenia wysokości należnego podatku. Do najpopularniejszych należą:

  • ulga na dzieci (prorodzinna),
  • ulga na internet,
  • ulga rehabilitacyjna,
  • ulga na leki,
  • ulga dla krwiodawców.

Dodatkową formą obniżenia podatku do PIT-37 stanowi kwota wolna, której wysokość jest uzależniona od  wysokości uzyskanych w danym roku podatkowym dochodów.

Osoby do 26 roku życia, a rozliczenie PIT-37

Dla osób do 26 roku życia stosowane są ulgowe zasady opodatkowania. Osoby zatrudnione na umowie o pracę lub umowy-zlecenie, umowę o dzieło są całkowicie zwolnione z konieczności płacenia podatku, jeżeli ich roczny przychód nie przekroczy limitu 85 528 zł oraz w sytuacji gdy nie osiągnęli w roku podatkowym dochodu z innych źródeł. 

Inne osoby u których stosowane są ulgowe zasady opodatkowania:

  • Rodzice bądź osoby wychowujące czwórkę bądź więcej dzieci – dotyczy przychodów osób w rodzinach wielodzietnych;
  • Pracujący emeryci – dotyczy to emerytów, którzy pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego dalej pracują

Wyżej wymienione grupy skorzystają z odpowiadających im ulg podatkowych dla przychodów nieprzekraczających kwoty 85 528 zł w skali rocznego dochodu.

Feedback