Ile wynosi składka członkowska dla członka związku zawodowego?

Drukuj

Miesięczna składka członkowska zależy od związku zawodowego, przeważnie jest to około kilkunastu złotych, ale każdy związek sam ustala wysokość swoich składek.

Zgodnie z Art.  331.  Ustawy o Związkach Zawodowych pracodawca, na pisemny wniosek zakładowej organizacji związkowej i za pisemną zgodą osoby wykonującej pracę zarobkową, jest obowiązany pobierać z wynagrodzenia tej osoby składkę związkową w zadeklarowanej przez nią wysokości. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie przekazywać kwoty pobranych składek związkowych na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez zakładową organizację związkową.

Od 1 stycznia 2022 r. można odliczyć ulgę z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Jeżeli składkę związkową potrąca z wynagrodzenia pracodawca, to informację o potrąceniu zamieszcza w PIT-11. Znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększyła limit odliczenia zapłaconych składek z 300 zł do maksymalnie 500 zł. Pierwszego odliczenia za bieżący rok będzie można dokonać w następnym rozliczeniu, czyli do końca kwietnia 2023 roku.

Feedback