Podstawy organizowania związków zawodowych

Drukuj

Związki zawodowe to organizacje społeczne, które tworzą się na zasadzie dobrowolności pracowników najemnych. Ich zadaniem jest reprezentowanie grupy zatrudnionych, stanie na straży przestrzegania praw, interesów zawodowych i socjalnych oraz negocjowanie lepszych warunków pracy. Związki zawodowe mogą negocjować lepsze warunki i standardy płacy, oraz korzystne układy zbiorowe pracy. Prawo daje związkom zawodowym niezależność statutową.

Podstawa prawna:

Art. 59 Konstytucji RP zapewnia wolność zrzeszania w związki zawodowe. Oznacza to, że nikt, poza ustawodawcą w wyjątkowych przypadkach, nie może ograniczać prawa do zrzeszania się i działania w ramach struktury związkowej. Należy podkreślić, że wstąpienie do związku zawodowego oraz aktywny udział w jego działaniach, nie może skutkować negatywnymi konsekwencjami w zakładzie pracy takimi jak np. wypowiedzenie umowy, obniżenie wynagrodzenia czy przeniesienie na inne, niższe stanowisko.

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r o związkach zawodowych stanowi, żezwiązek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Cechą charakterystyczną związków zawodowych jest niezależność w swej działalności statutowej od pracodawców, ale również od organów administracji państwowej, samorządowej czy innych organizacji. Jest to organizacja składająca się z „ludzi pracy” i zrzeszająca ich na zasadach całkowitej dobrowolności. Definicja „ludzie pracy” uwzględnia osoby, które są uprawnione do tworzenia i zrzeszania się do związku zawodowego, czyli pracowników i inne osoby uprawnione do zrzeszania się w związkach zawodowych.

Art. 4 ustawy o związkach zawodowych, stanowi, że związki zawodowe reprezentują pracowników i innych swoich członków, a także bronią ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych. Działalność związków zawodowych można na tej podstawie ogólnie określić jako reprezentację pracowników w stosunkach z pracodawcą oraz ochronę praw pracowników, zarówno w ramach przestrzegania przez pracodawcę jego indywidualnych warunków umowy jak i innych warunków takich jak np. poprzez kontrolę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Związki zawodowe powinny przede  wszystkim dążyć do poprawy warunków pracy i wynagrodzenia pracowników.

Kto ma prawo tworzyć i wstępować do związków zawodowych?

Prawo do tworzenia oraz wstąpienia do związku zawodowego mają:

– pracownicy, bez względu na podstawę stosunku pracy,

– osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy, np. na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło, B2B),

– osoby należące do rolniczych spółdzielni produkcyjnych

– osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, o ile nie są pracodawcami,

– osoby, które wykonują pracę nakładczą, w związkach działających w zakładach pracy, z którymi nawiązały umowę o pracę,

– osoby bezrobotne, a zasady ich przyjęć określają statuty poszczególnych związków,

– osoby, które zostały skierowane do odbywania służby zastępczej w danym zakładzie

– emeryci i renciści.

Do czego przyczynia się powstanie związku zawodowego w miejscu pracy?

Powstanie związku zawodowego wprowadza wiele zmian w firmie, w której się tworzy. Wymusza na pracodawcy zmianę zachowania i strategii prowadzenia firmy. Pracodawca od tej chwil ma obowiązek konsultowania wielu swoich decyzji ze związkiem zawodowym. Pracodawca jest w pewnych kwestiach pracowniczych zmuszony wysłuchać opinii związku, w innych przypadkach nie może podjąć decyzji bez akceptacji związku zawodowego. Pracodawca ma też obowiązek zapewnienia dla funkcjonowania takiej organizacji warunków lokalowych i urządzeń niezbędnych do komunikacji. Funkcjonowanie związków zawodowych w firmach przynosi wiele korzyści dla pracowników, natomiast nie wszyscy pracodawcy są z tego faktu zadowoleni. Pracodawca nie może także zlikwidować związku zawodowego. Pracodawca obowiązany jest też, na warunkach w umowie zawartej ze związkiem zawodowym, udostępnić zakładowej organizacji związkowej pomieszczenia i urządzenia, które są niezbędne do wypełniania swojej roli w zakładzie pracy. Pracodawca jest również zobowiązany, do pobierania z wynagrodzeń pracowników składek członkowskich na rzecz związków zawodowych, oczywiście na pisemny wniosek pracownika.

Związek zawodowy – czy pracodawca musi z nim współpracować?

Należy podkreślić, że nie we wszystkich sprawach zakładu pracy związek zawodowy będzie miał rolę decydującą. Istnieje szereg kwestii pracowniczych, w których związek zawodowy działa jedynie na zasadzie wydawania opinii i zaleceń oraz przedstawia swoje postulaty. Natomiast w niektórych zagadnieniach dotyczących losów firmy pracodawca ma obowiązek rozmów dążących do wzajemnego uzgodnienia stanowisk. W innym przypadku związkowcy mogą sięgnąć po instrumenty prawne. Jeśli jednak już związek zawodowy powstał w miejscu pracy, to pracodawca jest prawnie zmuszony do rozstrzygania pewnych spraw w uzgodnieniu ze związkiem.

Feedback