Działalność wykonywana osobiście na terytorium Polski

Drukuj

Jak prawo podatkowe odnosi się do dochodów cudzoziemców ze źródeł innych niż umowa o pracę? To tzw. „Działalność wykonywana osobiście na terytorium Polski”. Przychodami z działalności wykonywanej osobiście są m.in. przychody:

  • otrzymywane przez osoby należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art 13 pkt 7 Ustawy PDOF),
  • z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy – zlecenia lub umowy o dzieło,
  • uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze (art. 13 pkt 9 Ustawy PDOF).

Podatek dla nierezydentów

W sytuacji gdy cudzoziemiec nie mieszka w Polsce, to przychody z działalności wykonywanej osobiście (a więc np. z umowy-zlecenia), opodatkowane są w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu, zgodnie z art. 29 ust. 1.

Powyższą zasadę opodatkowania stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku zgodnie z tą umową jest możliwe tylko wtedy, kiedy udokumentujesz swoje miejsce zamieszkania poza Polską certyfikatem rezydencji. Takie zaświadczenie wyda Tobie urząd skarbowy zgodny z miejscem zamieszkania. Należy dostarczyć go do pracodawcy.

Jeżeli osoba zagraniczna została uznana za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce i dostarczyła płatnikowi certyfikat rezydencji, wówczas płatnik (pracodawca) nie ustala polskiej rezydencji podatkowej i pobiera zryczałtowany podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 41 ust. 9 ustawy PDOF.

Do końca lutego (lub w każdym momencie na twój pisemny wniosek) pracodawca musi wysłać ci imienną informację podatkową dla nierezydentów IFT-1/IFT1R.

Feedback